Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €
Filter produktov
Filter je aktívny

Reklamačný poriadok

 

Obchodná spoločnosť

MANIA  International s.r.o.

So sídlom 93401 Levice, Pri Podlužianke 3

IČO: 36 521 353 , OR OS Nitra: Odd: Sro,vl.č. 10356/N

 

 

v súlade so  zákonom č. 40/1964 Zb. v platnom znení – Občiansky Zákonník  a zákonom č. 250/07 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  vydáva tento reklamačný poriadok :

 

 

 

1. Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje  postupy pri prijímaní  a vybavovaní reklamácií tovaru , zakúpeného konečným spotrebiteľom (ďalej aj iba „kupujúci“alebo „klient“) v maloobchodných jednotkách (kamenných predajniach) prevádzkovaných obchodnou spoločnosťou MANIA International s.r.o. (ďalej aj iba „predávajúci “ v príslušnom gramatickom tvare). Uzavretím kúpnej zmluvy medzi  predávajúcim a kupujúcim  sa tento  reklamačný poriadok stáva súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi predávajúcim a kupujúcim . Kupujúci súhlasí so znením reklamačného poriadku uzavretím kúpnej zmluvy  a prevzatím tovaru od predávajúceho .

 

2.Všeobecné ustanovenia

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim  a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí  tovaru  v záručnej dobe. Vlastnícke právo ku kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny danej veci . Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci .

 

3. Oprávnenosť reklamácie

Za neoprávnenú sa považuje reklamácia :

 • ktorou klient reklamuje vady ,ktorésa týkajú tovaru , ktorý nebol zakúpený u predávajúceho
 • ak reklamované vady sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo týmto reklamačným poriadkom
 • ak reklamácia nebola podaná spôsobom upraveným týmto reklamačným poriadkom, neobsahuje požadované náležitostialebo k nejneboli priložené tie doklady, ktoré sú uvedené v bode 4 tohto reklamačného poriadku
 • ak skutočnosti , ktoré klient vo svojej reklamácii uvádza, sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po plynutí lehoty na podanie reklamácie.

 

4. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

Práva zo zodpovednosti za vady  sa uplatňujú v Sídle predávajúceho, v prevádzke, v ktorej bol tovar zakúpený alebo  v ktorejkoľvek inej prevádzkarni Predávajúceho,  v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané  výrobky. Pri reklamovaní vady veci je kupujúci povinný predložiť reklamovaný tovar, doklad o jeho nákupe (t.j. pokladničný blok), záručný list (ak bol k predanej veci vydaný) a originálny obal výrobku (ak je to možné). Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu písomne, v oznámení uvedie nedostatky (charakteristika, ako sa prejavujú)  a musí uviesť nárok, ktorý u predávajúceho uplatňuje. Zamestnanec predávajúceho, ktorý reklamáciu prijal, vydá klientovi potvrdenie o tom,  kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil (doklad o reklamácii), o spôsobe vybavenia reklamácie (o vykonaní opravy a dobe jej trvania), a to  aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste v celom jej rozsahu už pri jej podaní. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu prostriedkami  diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení  reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, resp. bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, resp.  bez  zbytočného odkladu, musí  sa doručiť najneskôr spolu s dokladom o vybavení  reklamácie, potvrdenie o uplatnení  reklamácie sa nemusí  doručiť, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

 

5. Záručná doba

               Záručná doba je 24 mesiacov.  Vyhlásením v záručnom liste  vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonom ustanovenej záruky.  Záručná doba začína plynúť  od prevzatia veci kupujúcim. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. 

 

 

 

6. Záručné podmienky

               Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými vlastnosťami, t.j. na funkčné chyby .

Nevzťahuje sa na chyby vzniknuté:

 • pôsobením nevhodných podmienok (prašnosť, vlhkosť , chemické pôsobenie, mechanické poškodenie, nesprávne uloženie)
 • používaním v rozpore s obvyklým spôsobom využívania
 • -neodbornou manipuláciou, obsluhoua zanedbanou údržbou
 • poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim
 • živlami (voda,oheň, blesk..)

  Pri neoprávnenej reklamácii je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu všetky náklady spojené  s konaním o uznaní reklamácie výrobcom (dodávateľom alebo servisom).

   

   

  7. Lehoty na vybavenie reklamácie

  Pokiaľ nejde o zložitý prípad vady predaného výrobku, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, najneskôr však do  30 dní . O vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomný doklad v lehote najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

   

  Spôsob vybavenia reklamácie:

   

  1.Odstrániteľné vady

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru, odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
 • V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá, môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknúneprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, to isté sa vzťahuje súčasti tovaru.
 • Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí zásadné ťažkosti. Predávajúci si vyhradzuje pre prípad, že rovnakým výrobkom nedisponuje, právo nahradiť v takom prípade vadný tovar za tovar s rovnakými parametramia približne rovnakej ceny.
 • Akide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci (výhrada predávajúceho uvedená v predchádzajúcom odseku platí v takom prípade rovnako), alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

   

  2. Neodstrániteľné vady

 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny za tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavysa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jej ďalšieho užívania.

 

 

8. Vybavenie reklamácie, alternatívne riešenie sporu .

               Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou  výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia (v prípade zamietnutia reklamácie) alebo odôvodnené  zamietnutie reklamácie.

 

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže reklamáciu  vybaviť spôsobom „odôvodnené zamietnutie“ iba na základe výsledku odborného posúdenia.

 

Ak je reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci ju môže vybaviť spôsobom „odôvodnené zamietnutie“ aj bez odborného posúdenia. V tomto prípade však je predávajúci (osoba, ktorá  reklamáciu vybavila) povinná poskytnúť kupujúcemu informáciu o tom, kam môže výrobok poslať na odborné posúdenie .

V prípade nesúhlasu kupujúceho so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo  domnelým porušením jeho práv, ten má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo  na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30  dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho  riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015  Z.z. o alternatívnom riešení  spotrebiteľských sporov. Subjektom alternatívneho  riešenia sporov na území SR je Slovenská obchodná inšpekcia a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/).  Návrh na začatie alternatívneho  riešenia sporu  môže kupujúci  podať  v listinnej alebo  elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Návrh na začatie alternatívneho  riešenia sporu  môže kupujúci  podať  aj prostredníctvom platformy  na úrovni Európskej únie. Elektronický formulár je dostupný vo všetkých úradných  jazykoch EÚ a nájdete ho na nasledovnej webovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

 

9. Tovar predávaný za nižšiu cenu

               Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.  Ak vec predávaná za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

 

10. Záverečné ustanovenia

               Pre tento reklamačný poriadok  a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.

Reklamačný poriadok vstupuje do platnosti  a účinnosti dňom 1. Augusta 2019 . Ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti pri vybavovaní reklamácií  . Spoločnosť MANIA International s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku  pri rešpektovaní kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho Zákonníka SR .

 

Levice, dňa 25.07.2019 


Nahor